kde nakúpiť?

od 22,00

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title> </title> <style type="text/css"> .cs2654AE3A text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt .cs73B8F784 color:#000000;backgrou...

JBL CS742 - ponuka obchodu

JBL CS742 
5 dní 22,00 €
doprava od 3,80 €

Ceny dopravy v andreashop.sk

Osobný odber zadarmo
Doprava do 50 km 8 €
Zásielková služba (do 2 kg) 3.80 €
Zásielková služba (do 5 kg) 5 €
Zásielková služba (do 15 kg) 7 €
Zásielková služba (do 30 kg) 10 €
Zásielková služba (do 50 kg) 16 €
Zásielková služba (do 75 kg) 21 €
Zásielková služba (do 100 kg) 25 €
Zásielková služba (do 150 kg) 35 €
Zásielková služba (do 200 kg) 44 €
Zásielková služba (do 300 kg) 69 €
Zásielková služba (do 400 kg) 75 €
Do e-shopu

Parametre produktu JBL CS742

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>
</title>
<style type="text/css">
.cs2654AE3A text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt
.cs73B8F784 color:#000000;background-color:transparent;font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:normal; font-style:normal;
</style>
</head>
<body>
<p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">AUTOREPRODUKTORY</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Extra JBL zvuk za zlomok ceny.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reproduktory JBL s&eacute;rie CS7 s&uacute; aktualiz&aacute;ciou pre t&yacute;ch, ktor&iacute; chc&uacute; viac rocku pre svoju jazdu. Jednoducho sa in&scaron;taluj&uacute;, obsahuj&uacute; v&yacute;hybky v osobitnom p&uacute;zdre, pasuj&uacute; takmer do ak&eacute;hokoľvek otvoru a je možn&eacute; ich nap&aacute;jať už z OEM zariaden&iacute;. A s kužeľmi wofera Plus One&trade; z&iacute;skate v&yacute;kon dom&aacute;ceho audio syst&eacute;mu pri poč&uacute;van&iacute; v s&uacute;krom&iacute; v&aacute;&scaron;ho vozidla.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Funkcie s&eacute;rie CS7</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Plus One&trade; membr&aacute;ny woofera</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Extern&eacute; p&uacute;zdro v&yacute;hybky</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Frekvenčn&yacute; rozsah až do 21 kHz</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Individu&aacute;lne laden&eacute;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Dostupn&aacute; cena</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- Bezprobl&eacute;mov&aacute; in&scaron;tal&aacute;cia</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">- OEM-&uacute;roveň testovania</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Plus One&trade; membr&aacute;ny wooferov</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Patentovan&eacute; (US patent #7,548,631) Plus One&trade; polypropyl&eacute;nov&eacute; kužele od Harman poskytuj&uacute; viac celkovej plochy membr&aacute;ny ako membr&aacute;ny v tejto triede &mdash; v&yacute;sledkom je vy&scaron;&scaron;ia citlivosť, zv&yacute;&scaron;en&yacute; n&iacute;zkofrekvenčn&yacute; v&yacute;stup a lep&scaron;&iacute; hudobn&yacute; charakter.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Extern&eacute; p&uacute;zdro v&yacute;hybky (len CS760C)</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Komponentn&yacute; syst&eacute;m CS7 obsahuje extern&eacute; p&uacute;zdro v&yacute;hybky, čo poskytuje ďal&scaron;&iacute; priestor pre skutočn&eacute; vysokopriepustn&eacute; a n&iacute;zkopriepustn&eacute; časti &ndash; krok vpred od koaxi&aacute;lnych modelov &ndash; vyhladenie kritickej strednop&aacute;smovej odozvy, kde sa nach&aacute;dza v&auml;č&scaron;ina hudby. Je tu taktiež ovl&aacute;dač &uacute;rovne tweetera, ktor&yacute; umožňuje jemn&eacute; doladenie podľa chuti a podľa r&ocirc;zneho umiestnenia.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Frekvenčn&aacute; odozva až do 21 kHz</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Poč&uacute;vajte, čo v&aacute;m ch&yacute;balo &mdash; JBL s&eacute;ria CS7 poskytuje frekvenčn&yacute; rozsah, ktor&yacute; poskytuje &scaron;irokop&aacute;smov&uacute; odozvu spojen&uacute; s v&yacute;nimočn&yacute;m zvukom.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Individu&aacute;lne laden&eacute;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pri v&auml;č&scaron;ine značiek je povrchn&eacute; schv&aacute;lenie krivky frekvenčnej odozvy dosť dobr&eacute;. To nie je pr&iacute;pad JBL. Nepoč&uacute;vame na&scaron;e reproduktory len voči konkurencii &mdash; porovn&aacute;vame ich vz&aacute;jomne pre zaistenie, že každ&aacute; l&iacute;nia nes&uacute;ca podpis JBL zvuku, ktor&yacute; je zn&aacute;my a vyhľad&aacute;van&yacute; t&yacute;mi, ktor&iacute; sa staraj&uacute; o svoj zvuk. To je len časť nam&aacute;hav&eacute;ho procesu v&yacute;voja vykon&aacute;van&eacute;ho určit&yacute;mi najlep&scaron;&iacute;mi inžiniermi na svete pre poskytnutie najlep&scaron;ieho z&aacute;žitku z poč&uacute;vania v akejkoľvek cenovej kateg&oacute;rii.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Prijateľn&aacute; cena</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">JBL s&eacute;rie CS7 s&uacute; navrhnut&eacute; tak, aby poskytli audio nad&scaron;encom viac za minimum financi&iacute; &mdash; s udržan&iacute;m konzervat&iacute;vnej ceny ale nikdy nie na &uacute;kor kvality zvuku.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">OEM-&uacute;roveň testovania</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBL testuje každ&uacute; kon&scaron;trukciu reproduktora v rovnak&yacute;ch pr&iacute;snych &scaron;pecifik&aacute;ci&aacute;ch ako s&uacute; automobilky, vystavuj&uacute;c ich extr&eacute;mnym podmienkam, ktor&eacute; by zničili slab&scaron;ie reproduktory. Mraz&iacute;me ich, pečieme, trasieme s nimi, ožarujeme ultrafialov&yacute;m svetlom a nech&aacute;vame ich pri plnom v&yacute;kone niekoľko dn&iacute; pre zaistenie, že va&scaron;a invest&iacute;cia v&aacute;m vydrž&iacute; mnoho rokov.</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&nbsp;</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">TECHNICK&Eacute; PARAMETRE:</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Typ: 100mm koaxi&aacute;lny audio reproduktor</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">&Scaron;pičkov&eacute; spracovanie v&yacute;konu: 90 W</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Spracovanie v&yacute;konu, nepretržit&yacute; priemer: 30 W</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Frekvenčn&aacute; odozva: 75 Hz &ndash; 20 kHz</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Nomin&aacute;lna impedancia: 4 ohmy</span></p><p class="cs2654AE3A"><span class="cs73B8F784">Citlivosť (2.83 V/m): 90 dB&nbsp;</span></p></body>
</html>

Pridaj recenziu

Pre pridávanie recenzií musíš byť prihlásený.

Zákazníci sa tiež zaujímali o tieto Reproduktory do auta