Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

poskytovania služieb a podmienky používania služieb portálu “Odpadneš.sk - porovnanie cien na internete” (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“)

1.Definície

Nasledovné pojmy budú mať význam uvedený v tomto článku:

  • “Portál Odpadneš.sk - porovnanie cien na internete” znamená internetový portál ceny.odpadnes.sk (ďalej len ceny.odpadnes.sk alebo Portál Odpadneš), vytvorený a prevádzkovaný Poskytovateľom, verejne prístupný na internetovej sieti, zameraný na poskytovanie Online služieb v oblasti porovnávania cien na internete.
  • “Poskytovateľ“ znamená obchodná spoločnosť ADV Europe, s.r.o. so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46 681 850, DIČ: 2023518398, IČ DPH: SK202351839, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo 56722/L.
  • “Online služby” znamená inzertné, reklamné a marketingové služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom Portálu Odpadneš ako Platené služby alebo Neplatené služby, ktoré sú uvedené v článku 3. týchto VZP.
  • “Neplatené služby“ znamená Online služby poskytované bezodplatne Používateľom a Partnerom, ktoré sú definované v článku 4. a 6. týchto VZP.
  • “Platené služby“ znamená Online služby poskytované Partnerom, ktoré sú definované v článku 7. týchto VZP.
  • „Partner“ je akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VZP súhlasí s Neplatenými službami alebo aj Platenými službami, ktoré budú poskytované za Odplatu vo výške podľa aktuálneho cenníka.
  • “Ponuky” znamená inzertné ponuky tovarov uverejňované Partnermi na ceny.odpadnes.sk.
  • “Bidované ponuky” predstavujú prednostné umiestnenie Ponúk Partnera na ceny.odpadnes.sk.
  • „Tovar” znamená hnuteľnú vec alebo službu, ktorá je v ponuke Partnera, a zároveň nie je predmetom exekučného alebo insolventného konania na území Slovenskej republiky alebo iného štátu a jej vlastník je oprávnený s ňou podľa svojej vôle slobodne nakladať.
  • “Používateľ” znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba ktorá pasívne využíva Neplatené služby Portálu Odpadneš.

2.Úvodné ustanovenia

2.1. Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre Partnerov a Používateľov a upravujú všetky vzťahy medzi Poskytovateľom na jednej strane a Partnerom (ako aj Používateľom) na strane druhej, predmetom ktorých je využívanie Online služieb na Portáli Odpadneš.

2.2. Poskytovateľ, spoločnosť ADV Europe, s.r.o. so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 46 681 850, DIČ: 2023518398, IČ DPH: SK202351839, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo 56722/L, e-mail: office@adv.sk, telefónny kontakt: +421 948 23 66 43, je oprávneným prevádzkovateľom a správcom Portálu Odpadneš, dostupného na internetovej adrese (URL) http://www.odpadnes.sk. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, ako aj reklamné a marketingové služby v súlade s príslušnými normami právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia ceny.odpadnes.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

2.4. Využívanie služieb ceny.odpadnes.sk je možné len po súhlase Používateľa alebo Partnera s VZP.

2.5. Pokiaľ Používateľ alebo Partner v súvislosti s využívaním služieb ceny.odpadnes.sk odovzdá svoje názory, pripomienky, hodnotenia alebo recenzie (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie vyššie uvedených oprávnení Prevádzkovateľovi k príspevkom nenáleží Používateľovi a ani Partnerovi odplata.

2.6. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb ceny.odpadnes.sk. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@odpadnes.sk

2.7 Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito VZP upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.

3.Online služby

3.1. Poskytovateľ poskytuje na ceny.odpadnes.sk nasledovné Online služby: prehliadanie Ponúk (viď článok 4.) vkladanie a zverejňovanie Ponúk (viď článok 6. Neplatené služby) preklik na zverejňované Ponuky (viď článok 7. Platené služby)

4. Prehliadanie ponúk a registrácia Používateľa

4.1. Prehliadanie obsahu Portálu Odpadneš, t.j. služba Prehliadanie Ponúk je prístupná všetkým Partnerom ako aj Používateľom Portálu Odpadneš bezplatne a bez obmedzenia. Používaním Portálu Odpadneš ako aj registráciou Používateľ súhlasí s týmito VZP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

4.2. Registrácia Používateľa na Portál Odpadneš nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti Používateľom, ktorí nie sú na Portáli Odpadneš zaregistrovaní.

4.3. Registráciou Používateľ udeľuje Poskytovateľovi v zmysle § 11 zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácií za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb na Portáli Odpadneš, a na dobu počas ktorej je Používateľ registrovaný. Používateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Poskytovateľa a ďalej má práva podľa § 28 zákona.

4.4. Získané osobné údaje Poskytovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám (ak VZP neustanovujú inak) a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Spracúvanými osobnými údajmi (ak ide o osobné údaje) sú e-mail, dátum narodenia, prezývka a informácia o tom, či je Používateľom muž alebo žena. Spracúvanými osobnými údajmi môžu byť tiež meno, priezvisko, adresa alebo telefónne číslo Používateľa. Poskytovateľ je oprávnený osobné údaje poskytnúť aj tretím stranám, avšak také poskytnutie je podmienené súhlasom Používateľa.

4.5. Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať (1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; (2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií; (3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie; (4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (5) opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (6) likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (7) likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; (8) blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.

4.6. Práva Používateľa podľa bodu 4.5 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

4.7. Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči (1) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (2) využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku.

4.8. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Používateľa je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poskytovateľa, ktoré by malo pre Používateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Poskytovateľa osobných údajov. Používateľ má právo žiadať Poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti Používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Používateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ informuje Používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný predpis, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Používateľa, alebo ak Poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa.

4.9. Ak Používateľ uplatní svoje právo (1) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; (2) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Poskytovateľa; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať Používateľovi.

4.10. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba.

4.11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov Používateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých Používateľov tretím osobám.

4.12. Poskytovateľ nie je povinný informovať registrovaných Používateľov o výpadkoch Portálu Odpadneš z akýchkoľvek dôvodov. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na Portáli Odpadneš, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu Používateľom vzniknúť v dôsledku používania Portálu Odpadneš. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Používateľský profil aj bez udania dôvodu, najmä však v nasledovných prípadoch: uvedené nepravdivé údaje, existencia viacerých profilov, porušovanie VZP.

5.Registrácia Partnera

5.1. Zverejňovaniu Ponúk na Portáli Odpadneš, či už v rámci platených alebo neplatených služieb, predchádza registrácia Partnera. Registrácia na Portáli Odpadneš je bezplatná a Partner ju vykoná vyplnením registračného formulára umiestneného pod odkazom ceny.odpadnes.sk/shop. Registráciou Partner súhlasí s týmito VZP a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Registračný formulár obsahuje povinné údaje, a to: v prípade Partnera – fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa, identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, číslo živnostenského oprávnenia, telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail kontaktnej osoby, www adresa internetového obchodu v prípade Partnera – právnickej osoby: názov spoločnosti, adresa, identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, zápis v obchodnom registri (názov okresného súdu, oddiel, číslo vložky), telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail kontaktnej osoby, www adresa internetového obchodu Všetky tieto povinné náležitosti vyplní Partner bezodkladne v prihlasovacom okne alebo vo formulári PROFIL vo svojom účte.

5.2. Pri registrácii sa Partner zaväzuje v registračnom formulári uviesť pravdivé informácie a neustále ich udržiavať aktuálne. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spôsobí Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe.

5.3. O zmene registračných údajov sa Partner zaväzuje upovedomiť Poskytovateľa bez zbytočného odkladu, tým spôsobom, že si po prihlásení do klientskej zóny zaktualizuje príslušné údaje na svojom klientskom konte.

5.4. Po registrácii obdrží Partner na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári, správu od administrátora Portálu Odpadneš o úspešnej registrácii s linkom na aktiváciu konta, na ktorý je Partner povinný kliknúť pre úspešné dokončenie registrácie konta a jeho aktiváciu. Partner, ktorý sa na Odpadneš úspešne zaregistroval, sa pri každom prístupe na Odpadneš prihlási uvedením svojho prihlasovacieho mena, resp. prihlasovacieho e-mailu a prístupového hesla.

5.5. Partner sa po registrácii zaväzuje dodržiavať tieto VZP a nevkladať na Portál Odpadneš neúplné Ponuky a nepravdivé Ponuky, ako ani Ponuky iných subjektov podnikajúcich v obdobnej alebo identickej oblasti, t.j. ponuky iného konkurenčného portál porovnávajúceho ceny.

5.6. V prípade, že Partner poruší pravidlá používania služieb Portálu Odpadneš, je Poskytovateľ oprávnený odstrániť všetky ponuky takého Partnera z Portálu Odpadneš a zrušiť jeho registráciu, čo sa považuje za ukončenie spolupráce s Partnerom.

5.7. Partner môže svoju/e Ponuku/Ponuky meniť, resp. aktualizovať v zmysle podmienok definovaných v ods. 6.1 bod 3 týchto VZP.

5.8. V prípade, ak je Partnerom fyzická osoba a poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje, vzťahujú sa na takého Partnera ustanovenia bodov 4.3 až 4.11 týchto VZP primerane.

6. Neplatené služby - vkladanie a zverejňovanie Ponúk

6.1. Pri neplatených službách budú Partnerovi zverejňované ponuky vo výsledkoch vyhľadávania Portálu Odpadneš. Na Portáli Odpadneš sa príslušná Ponuka zverejní len vtedy, ak Partner splní nasledovné povinnosti: Zašle produktový list (XML feed) podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú v sekcii “Ako správne vyplniť XML feed”, ktoré chce zobrazovať v Ponuke ceny.odpadnes.sk. Produktový list vo forme validného xml súboru musí obsahovať všetky povinné náležitosti uvedené v technickej špecifikácii XML feedu na internetovej stránke ceny.odpadnes.sk. Partner sa zaväzuje tento produktový list aktualizovať tak, aby ponuka a ceny v tomto liste korešpondovali so skutočným stavom jeho ponuky v internetovom obchode. Aktualizovaný XML feed sa bude vždy nachádzať na rovnakej URL adrese, ktorú Partner uložil pri registrácii obchodu na Odpadneš. Ak Partner zmení URL adresu, na ktorej sa nachádza XML feed, musí novú URL adresu oznámiť PARTNEROVI a zaslať e-mailom na info@odpadnes.sk

Umiestni na svoju webovú stránku link odkazujúci na Portál ceny.odpadnes.sk, a to podľa bližšej špecifikácie a podmienok Poskytovateľa.

6.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z Portálu Odpadneš Ponuky uvedené v 9.4. týchto VZP.

7.Platené služby

7.1.Definície uvedené v tomto článku a ich význam: Preklik Zrealizovaný preklik Používateľa portálu ceny.odpadnes.sk z Ponuky Partnera do jeho internetového obchodu je platená služba. Cena prekliku - cena za zrealizovaný preklik sa môže líšiť v závislosti od oddelenia alebo od aktuálneho obdobia. Aktuálne ceny za prekliky sa nachádzajú v sekcii “Programy a cenník”. Prevádzkovateľ informuje Partnera o prípadných zmenách ceny za preklik prostredníctvom e-mailu zadaného Parnerom v jeho konte na Odpadneš. Cena Bidovaného prekliku - predstavuje cenu za preklik z Bidovanej ponuky, pričom cena tohto prekliku je vždy vyššia ako cena za základný preklik a jej výška je uvedená v sekcii “Programy a cenník. O bližšie informácie o Bidovanej ponuke môže Partner požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@odpadnes.sk. Notifikácia – je informačný email, ktorý je zaslaný Partnerovi pri vzniku PPC udalosti. Tá môže vzniknúť pri rôznych udalostiach, napr.: navýšením kreditu, poklesom kreditu pod Partnerom nastavenú hranicu alebo minutím kreditu. Denný rozpočet – je maximálna výška kreditu, ktoré chce Partner vyčerpať za deň na ceny.odpadnes.sk. Výšku denného rozpočtu si môže Partner nastaviť vo svojom konte. V momente vyčerpania denného rozpočtu sa Ponuka Partnera prestane zobrazovať, čím sa Používatelia nebudú môcť v daný deň viac prekliknúť do internetového obchodu Partnera.

7.2. Pre platené služby budú Partnerovi zverejňované ponuky v katalógu Portálu ceny.odpadnes.sk ako aj v rámci výsledkov vyhľadávania Portálu Odpadneš. Pre platené služby sa na Portáli ceny.odpadnes.sk príslušná Ponuka zverejní len vtedy, ak Partner splní povinnosti podľa ods. 6.1. bod 1 až 3 týchto VZP a zároveň (1) na PPC účte Partnera sa nachádza kredit, z ktorého sú odpočítavané ceny za zrealizované prekliky z ponuky Partnera z portálu ceny.odpadnes.sk do jeho (Partnerovho) internetového obchodu alebo (2) medzi Partnerom a Poskytovateľom existuje dohoda o mesačnom vyúčtovaní alebo dohoda o spoplatnení za uskutočnené nákupy prostredníctvom Portálu ceny.odpadnes.sk.

7.3. Preklik na zverejňované ponuky je platená služba, ktorou portál ceny.odpadnes.sk sprostredkuje návštevu svojho Používateľa na konkrétny tovar priamo v internetovom obchode Partnera. Ide o obchodný model PPC (pay-per-click) / platba za preklik / ďalej len PPC.

7.4. PPC je obchodný model portálu ceny.odpadnes.sk, ktorý je založený na spoplatňovaní zrealizovaných preklikov na zverejňované Ponuky, pričom cena za preklik (CPC – cost per click) je skutočná cena prekliku, resp Bidovaného prekliku, v prípade, že si Partner nastavil na niektoré oddelenia alebo produkty Bid a tým prejavil záujem tieto ponuky zvýrazniť. Partner si môže administrovať Bidy celej ponuky alebo Ponuky v konkrétnom oddelení cez užívateľské rozhranie, nachádzajúce sa v klientskej zóne. Partner si môže administrovať Bidy pre konkrétne produkty v produktovom liste (XML feede) v zmysle Špecifikácie XML feedu zverejnenej na ceny.odpadnes.sk.

7.5. Na portáli ceny.odpadnes.sk, v detaile produktu, sú zoradené produkty podľa ceny produktu – od najnižšej ceny po najvyššiu, pričom Bidované ponuky sa zobrazujú prednostne nad týmto zoznamom.

7.6. PPC obchodný model môže Partner administrovať cez užívateľské rozhranie, nachádzajúce sa v klientskej zóne. Administrácia nastavení v klientskom účte je výhradne v kompetencii Partnera, registrátora internetového obchodu. Partner je zodpovedný za udržanie prístupového mena a hesla v tajnosti, aby nemohlo dôjsť k nevyžiadaným zmenám v administračnom rozhraní inou osobou ako Partnerom alebo Poskytovateľom.

7.7. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Odpadneš bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov a Partnerov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Partnerov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

7.7. Na aktiváciu služby PPC musí Partner aktivovať/dobiť peňažný kredit v PPC systéme, v prípade, že sa s ním Prevádzkovateľ nedohodne inak. Kredit môžete dobiť nasledovnými spôsobmi: Úhradou zálohovej faktúry na účet Poskytovateľa. Online platbou prostredníctvom služby TatraPay, CardPay, VUBPay, pripadne inej aktuálne dostupnej bankovej služby. Kredit je aktivovaný okamžite v prípade dobitia prostredníctvom TatraPay. V prípade úhrady zálohovej faktúry je kredit aktivovaný najneskôr do 12.00 hod. v deň nasledujúci po pripísaní prostriedkov na účet Poskytovateľa. Po aktivovaní/dobití kreditu zašle Poskytovateľ najneskôr do 15-ich dní Partnerovi faktúru obsahujúcu všetky náležitosti v zmysle príslušne platných daňových zákonov. Uvedená faktúra bude zaslaná mailom, s čím Partner akceptovaním týchto VZP súhlasí. V prípade, že si Partner bude žiadať zasielanie faktúr poštou, Poskytovateľ mu náklady s tým spojené odráta z peňažného kreditu v PPC systéme.

7.8. Minimálny kredit na aktiváciu ako aj na dobíjanie je stanovený vo výške 30 EUR bez DPH.

7.9. Notifikácia bude Partnerovi primárne zaslaná v nasledovných prípadoch: pri aktivácii, dobití kreditu, pri klesnutí kreditu pod 20 EUR, resp. inú Partnerom nastavenú hodnotu, pri vyčerpaní kreditu (nulový kredit), v tomto prípade Poskytovateľ prestane zverejňovať Ponuky Partnera.

8. Práva a povinnosti Partnera

8.1. Partneri sa zaväzujú používať Online Služby v súlade s podmienkami stanovenými týmito VZP.

8.2. Partneri sa zaväzujú, že nebudú využívať Portál Odpadneš na žiadne konanie, ktoré je v rozpore s relevantnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a že vyvinú maximálne úsilie na to, aby nimi zverejnené Ponuky boli pravdivé a aktuálne. V prípade akýchkoľvek zmien oproti pôvodnému stavu sa Partneri zaväzujú dotknutú Ponuku bez zbytočného odkladu aktualizovať. Partner nahradí Poskytovateľovi resp. jeho zodpovedným orgánom a zamestnancom akúkoľvek škodu, ktorá im jednotlivo alebo spoločne vznikne v dôsledku konania Partnera, ktoré je nepravdivé a/alebo v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Túto škodu je Partner povinný nahradiť na základe výzvy Poskytovateľa v rozsahu uplatnenom a preukázanom vo výzve Poskytovateľa.

8.3. V prípade, ak Partner zverejní na Portáli Odpadneš Ponuku s nepravdivými alebo neaktuálnymi údajmi, Poskytovateľ vyzve Partnera na odstránenie závadného stavu, ktorý tak vznikne v dôsledku porušenia Partnerovej povinnosti v zmysle týchto VZP a súčasne mu poskytne lehotu na odstránenie takéhoto stavu v trvaní nie kratšom ako tri (3) pracovné dni. V prípade, ak Partner v uvedenej lehote neodstráni Poskytovateľ má právo ponuky Partnera z portálu Odpadneš odstrániť o čom bude Partnera notifikáciou informovať.

8.4. V prípade uplatnenia si právneho nároku treťou osobou, súvisiaceho s obsahovou stránkou, textovým a grafickým vyobrazením Ponuky, zodpovednosť za porušenie príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich nekalú súťaž, za porušenie autorského práva, ako aj iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov nesie v plnom rozsahu Partner.

9. Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek a žiadne škody, či už priame alebo nepriame, ktoré by mohli vzniknúť zverejnením Ponuky na Odpadneš.

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsahovú ani formálnu stránku zverejňovaných Ponúk, ani za ich pravdivosť a/alebo aktuálnosť.

9.3. Poskytovateľ nezodpovedá za konanie Partnerov, nezodpovedá ani za ich protiprávne konanie, resp. porušenie akýchkoľvek ich povinností uložených im relevantnou právnou normou platnou v Slovenskej republike a/alebo akýmkoľvek právnym úkonom zakladajúcim akékoľvek povinnosti pre Partnera.

9.4. Poskytovateľ má výlučné právo odmietnuť alebo prerušiť poskytnutie niektorej z Online služieb na Portáli Odpadneš s okamžitou platnosťou v nasledujúcich prípadoch: ak je poskytnutie Online služby v rozpore s platnými zákonmi SR, ak by poskytnutím Online služby boli ohrozené dobré mravy, ak formát Ponuky nezodpovedá technickým špecifikáciám Poskytovateľa, ak zverejnenie Ponuky nezodpovedá záujmom Poskytovateľa, ak zverejnením Ponuky dochádza k zavádzaniu Užívateľov, aj v prípade potvrdenia objednávky niektorej z Online služieb, ak zistí, že svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb alebo iných nedostatkov Partnerom dodaných podkladov na poskytnutie Online služby, ak nie sú splnené podmienky pre zobrazovanie ponúk Partnera.

9.5. Poskytovateľ je povinný oznámiť Partnerovi odmietnutie poskytnutia Online služby okamžite pri zistení niektorej zo skutočností uvedených v bode 9.4 týchto VZP.

9.6. Poskytovateľ má právo prerušiť poskytovanie Online služby, ak je Partner v omeškaní s plnením záväzku voči Poskytovateľovi alebo ak je Partner platobne neschopný, v likvidácii alebo konkurze.

9.7. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Odpadneš bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov a Partnerov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Partnerov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

9.8.Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Odpadneš, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Odpadneš bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

9.9. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie podľa svojho uváženia smerujúce k tomu, aby sa zvyšovala návštevnosť Portálu Odpadneš. Za týmto účelom si Poskytovateľ vyhradzuje právo meniť dizajn a obsah Portálu Odpadneš.

10.Ukončenie poskytovania služieb

10.1. Partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť užívanie Platených a Neplatených služieb bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia o ukončení spolupráce Poskytovateľovi.

10.2. Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie Platených a Neplatených služieb okamžite doručením oznámenie o ukončení spolupráce: bez udania dôvodu, pričom v takom prípade uhradí bez zbytočného odkladu Poskytovateľ Partnerovi zostatok Partnerovho nevyužitého kreditu, alebo na základe Partnerovho porušenia týchto VZP v prípade, ak toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní od Poskytovateľovej výzvy na odstránenie porušenia, pričom v takomto prípade Partner nemá nárok na úhradu dovtedy nevyužitého kreditu za Platené služby.

10.3. V prípade ukončenia poskytovania služby, je právo Partnera používať Platené a Neplatené služby okamžite zrušené, Poskytovateľ je oprávnený odstrániť všetky informácie poskytnuté od Partnera z Portálu Odpadneš a zablokovať ďalší prístup Partnera k Portálu Odpadneš.

11.Záverečné ustanovenia

11.1. Všetky vzťahy neupravené týmito VZP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2 Tieto VZP platia súčasne so Všeobecnými pravidlami pre servery prevádzkované spoločnosťou ADV Europe, s.r.o., ktoré sa Používateľ a Partner rovnako zaväzuje dodržiavať.

11.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VZP, najmä ak budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Poskytovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Poskytovateľa. V prípade, že dôjde k zmene VZP, Používateľ aj Partner berú na vedomie a súhlasia s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VZP zverejnená na stránkach Odpadneš. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia VZP. VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP. O akejkoľvek zmene bude Partner informovaný e-mailom alebo uverejnením oznámenia o zmene VZP na Portáli Odpadneš.

11.4. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami VZP. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Odpadneš po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

11.5. Každé ustanovenie VZP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie VZP bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VZP, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné.

11.6. Ak Poskytovateľ neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa týchto VZP, alebo ak opomenie vyžiadať si plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení týchto VZP, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa práva alebo nároku vyplývajúceho z týchto VZP, ani to nebude mať vplyv na schopnosť Poskytovateľa následne uplatňovať akékoľvek práva z týchto VZP.

11.7. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z právneho vzťahu medzi Partnerom alebo Požívateľom na jednej strane a Poskytovateľom na druhej strane, ktorý sa riadi týmito VZP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad, porušenie alebo zrušenie, budú riešené predovšetkým dohodou strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto predložené a riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak, pred Stálym rozhodcovským súdom European Court of Arbitration, zriadeným pri právnickej osobe IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., IČO : 44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 129C/2010), a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a jeho Rokovacím poriadkom a to pred jediným rozhodcom menovaným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a to zo zoznamu rozhodcov na Stálom rozhodcovskom súde European Court of Arbitration. Strany sporového konania sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu podriadia, s tým, že toto rozhodnutie bude pre ne konečné a záväzné.

11.8. V prípade neriadneho poskytovania služieb na Odpadneš je Používateľ aj Partner oprávnený uplatniť svoju reklamáciu napísaním e-mailu na info@odpadnes.sk, kde uvedie ním vytýkanú vadu služby.

11.9. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2014.